Všeobecné obchodní podmínky

PRO DISTANČNÍ PRODEJ

Maximus Resort, a.s.
se sídlem Hrázní 327/4a, 635 00 Brno,
identifikační číslo: 26965437,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4332
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hotelsen.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) akciové společnosti Maximus Resort. a.s., se sídlem Hrázní 327/4a, 635 00 Brno, identifikační číslo: 26965437, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4332 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) distančním způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.hotelsen.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Prodávající se uzavřením kupní smlouvy za podmínek v ní dohodnutých zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě (zboží) a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem koupě je zboží, které si kupující objednal prostřednictvím webové stránky. Bližší určení prodávaného zboží je dle objednávky a dle emailu potvrzujícího objednávku kupujícího.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (emailem), a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu emailem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

3.10. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupní cena (včetně DPH) odpovídá cenám uvedeným ke dni koupě na webové stránce a je specifikována dle objednávky a dle emailu potvrzujícího objednávku kupujícího. Prodávající se vyhrazuje právo změny kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu hrubě neodpovídající obvyklé ceně za takové zboží na trhu. V takovém případě není prodávající povinen zboží dodat a je povinen informovat kupujícího o správné ceně. Kupující má pak právo se rozhodnout, zda zboží za takovou (tj. skutečnou) cenu zboží přijme. Pokud se tak nestane, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

4.2. Kupní cena může být prodávajícím stanovena s množstevním a/nebo časovým omezením, přičemž pro prodávajícího je vždy závazná cena v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

4.3. Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit podle vybraného způsobu úhrady při objednávce. Způsob úhrady je specifikován v objednávce a v emailu potvrzujícího objednávku kupujícího. K zaplacení dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího uvedeného na webových stránkách, nebo kdy bude částka předána prodávajícímu nebo osobě jím pověřené. V případě, že nebude částka uhrazena ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn požadovat zákonné úroky z prodlení, a v případě, že nebude celá kupní cena uhrazena do 20 dnů od dne její splatnosti, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.4. Kupující je oprávněn využít jednoho z těchto způsobů placení kupní ceny:

4.4.1. dobírkou prostřednictvím majitele poštovní licence – Česká pošta s.p.,

4.4.2. v hotovosti při osobním převzetí zboží v provozovně prodávajícího na adrese HOTEL SEN, Malostranská 344, 251 66, Senohraby

4.4.3. platební kartou při osobním převzetí v provozovně prodávajícího na adrese HOTEL SEN, Malostranská 344, 251 66, Senohraby, prostřednictvím příslušného terminálu, přičemž kupující má právo zvolit značku platební karty ze značek podporovaných daným terminálem,

4.4.4. bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2110640913/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank (dále jen „účet prodávajícího“) nebo

4.4.5. platební kartou prostřednictvím internetové platební brány, přičemž kupující má právo zvolit značku platební karty ze značek uvedených na webovém rozhraní obchodu.

4.5. Kupující nese veškeré náklady jím zvoleného způsobu placení kupní ceny, nebude-li v kupní smlouvě uvedeno jinak. Prodávající není povinen náklady na jednotlivé způsoby placení kupní ceny na webovém rozhraní obchodu uvádět.

4.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není poskytovatel platebních služeb ani portálů, nenese za jakoukoli realizace platby přes tyto platební služby odpovědnost a tyto obchodní podmínky se na nevztahují na podmínky jejich využití; tyto se řídí podmínkami konkrétní platební služby.

4.7. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.8. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.8. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.9. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.10. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.11. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.12. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.13. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ

5.1. Kupní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Kupní smlouvu je mimo jiné možné ukončit

5.1.1. dohodou smluvních stran,

5.1.2. výpovědí; smlouvu je možné vypovědět z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez udání důvodu; výpovědní doba činí 3 měsíce; smlouvu nelze vypovědět, byla-li již plněna, nebo

5.1.3. odstoupením.

5.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího .

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.6. Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu a/nebo jeho hodnota byla již snížena tím, že došlo např. k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutno s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 1833 občanského zákoníku nahradit v penězích. V takovém případě provede prodávající započtení svého nároku vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a kupujícímu bude vrácena kupní cena snížená o nárok prodávajícího. Kupující nesmí v případě odstoupení od kupní smlouvy ze zboží odstraňovat originální označení (tj. cedulky, nálepky apod.) a pokud tak učiní, je v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku povinen prodávajícímu nahradit náklady na uvedení zboží do původního stavu. Prodávající je oprávněn nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.9. Prodávající je oprávněn odmítnout uzavření kupní smlouvy či dodatku rovněž v případě, že kupující vstoupil do likvidace, bylo proti jeho osobě zahájeno a probíhá insolvenční řízení nebo návrh na zahájení insolvenčního řízení byl zamítnut pro nedostatek majetku (pokud některá z těchto skutečností nastane v průběhu trvání kupní smlouvy, je prodávající oprávněn i bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy od kupní smlouvy s okamžitou účinností odstoupit).

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Zboží, které je předmětem koupě, bude dodáno způsobem vybraným při objednávce. Způsob dodání zboží je specifikován v objednávce a v emailu potvrzujícího objednávku kupujícího.

6.2. Prodávající se zavazuje dodat zboží v přiměřené lhůtě od uzavření kupní smlouvy a zajistit dodání zboží způsobem zvoleným kupujícím v objednávce. V případě, že kupující zvolil způsob platby dle čl. IV. bod 4.4.3. až 4.4.5. obchodních podmínek, pak lhůta začne běžet okamžikem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

6.3. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady na dodání zboží, zejména poštovné, přepravně a/nebo balné.

6.4. Kupující je povinen zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží a prodávajícímu vzniknou náklady, je prodávající oprávněn tyto náklady po kupujícím požadovat. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není prodávající povinen zboží předat. Místem plnění je dodací adresa zadaná při objednávce kupujícím.

6.5. Kupující je oprávněn využít jednoho z těchto způsobů dodání zboží:

6.5.1. prostřednictvím majitele poštovní licence (Česká pošta s.p.) na adresu zadanou kupujícím v objednávce jako doručovací adresu a nebude-li doručovací adresa zadána, považuje se za doručovací adresu adresa bydliště nebo sídla zadaná kupujícím v objednávce,

6.5.2. na e-mailovou adresu zadanou kupujícím v objednávce nebo

6.5.3. prostřednictvím osobního odběru kupujícího v provozovně prodávajícího na adrese HOTEL SEN, Malostranská 344, 251 66, Senohraby; o uložení zboží bude prodávající informovat kupujícího emailem; zboží zůstává v místě osobního odběru po dobu 5 pracovních dní, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak; při osobním odběru je kupující/jiná oprávněná osoba k odběru povinen prokázat svou totožnost; nevyzvednutím si zboží ve lhůtě se kupní smlouva ruší od počátku.

6.6. Náklady dodání zboží v rámci České republiky:

6.6.1. cena za dopravu Českou poštou a platbu dobírkou činí 120 Kč,

6.6.2. v ostatních případech je dodání zboží zdarma.

6.7. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.10. Smluvní strany ujednávají, že způsob zabalení zboží určuje výhradně prodávající. Smluvní strany tímto výslovně vylučují ustanovení § 2097 občanského zákoníku.

6.11. Kupující se stává vlastníkem zboží poté, co jej převezme a uhradí celou kupní cenu. Nebezpečí škody přechází s nabytím vlastnického práva. Dodá-li prodávající věc na místo určené kupujícím, převezme kupující věc při dodání; v ostatních případech převezme kupující věc při prodeji.

6.12. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující je povinen průběžně sledovat novelizace obchodních podmínek a seznámit se bez zbytečného odkladu s jejich změnami. .

8.2. Prodávající může informovat po uzavření kupní smlouvy kupujícího o svých obchodních nabídkách, o informacích souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a o nabídkách svých obchodních partnerů, s čímž kupující výslovně souhlasí.

8.3. Kupující bere na vědomí, že fotografie u zboží na webovém rozhraní obchodu mohou být ilustrativní, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku kupujícího, proto je kupující povinen se vždy seznámit s celým popisem daného zboží a v případě nejasností kontaktovat prodávajícího. V případě rozporu mezi vyobrazením a popisem má přednost popis zboží uvedený na webovém rozhraní obchodu, nevyplývá-li z informací uvedených na webovém rozhraní obchodu něco jiného. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8.4. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.5. Vlivem technické chyby webové stránky může dojít k zobrazení ceny u daného zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové zboží na trhu, v takovém případě prodávající nemá povinnost dodat dané zboží za zobrazenou kupní cenu a kontaktuje kupujícího a sdělí mu skutečnou cenu daného zboží a kupující má právo se rozhodnout, zda zboží za skutečnou cenu přijme, pokud se tak nestane, ruší se kupní smlouva od počátku.

8.6. Prodávající má právo kdykoliv jednostranně započíst své splatné i nesplatné pohledávky za kupujícím na pohledávky kupujícího za prodávajícím. Kupující nemá právo započíst jakékoliv své pohledávky za prodávajícím na pohledávky prodávajícího za kupujícím. Kupující nemá právo postoupit své pohledávky za prodávajícím třetí osobě bez souhlasu prodávajícího. Prodávající je oprávněn kdykoli jakákoli svá práva nebo povinnosti vyplývající z kupní smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek nebo i celou kupní smlouvu postoupit na třetí osobu i bez souhlasu kupujícího.

8.7. Prodávající má právo kdykoliv měnit obsah webové stránky bez předchozího oznámení.

8.8. Kupující je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

8.9. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

9.1. Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.

9.2. Prodávajíc neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky služby způsobené přerušením přívodu elektrické energie.

9.3. Prodávající neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, zejména provozovateli platebních systémů nebo doručovatelů, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické, apod.

9.4. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé výpadky webové stránky.

9.5. Pokud obchodní podmínky hovoří o škodě, myslí se tímto újma včetně jednotlivých nároků, ze kterých se tato skládá ve smyslu občanského zákoníku.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Ujednání v kupní smlouvě má přednost před ujednáním v těchto obchodních podmínkách, pokud by však jakékoli ujednání v kupní smlouvě bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání těchto obchodních podmínek namísto tohoto ujednání ve smlouvě. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek nebo kupní smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Smluvní strany sjednají nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe odpovídat původnímu účelu.

10.3. Do platných obchodních lze nahlížet na webové stránce. Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na webové stránce v den odeslání elektronické objednávky. Kupující při zadání elektronické objednávky prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá a je jimi neodvolatelně vázán. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

10.5. Ukončením trvání kupní smlouvy nezanikají ta práva a povinnosti smluvních stran stanovená těmito obchodními podmínkami, jež musí přetrvat až do jejich uspokojení, zejména pohledávky prodávajícího za kupujícím a jiné závazky kupujícího, zejména sankční nároky prodávajícího.

10.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování HOTEL SEN, Malostranská 344, 251 66, Senohraby, adresa elektronické pošty , telefon .

10.7. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 3. 9. 2019.

V Brně, dne 2. 9. 2019, vydal Maximus Resort